Om FIAS
( 17.02.2011 )


Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994 og er et innkjøpsselskap som er eid av bedrifter i norsk fiskerinæring. Selskapet har ca. 200 aksjonærer og en aksjekapital på kr. 600.000,-. Mange av aksjonærene har flere datterselskaper og disse kan også benytte seg av disse innkjøpsavtalene. Det totale antall bedrifter som kan handle gjennom FIAS er på ca. 400 bedrifter.
 
Hvorfor FIAS ?
Ved de fleste bedriftene så har de som sitter på innkjøp av emballasje og rekvisita en hovedoppgave som produksjonsleder, avdelingsleder eller lignende. De må prioritere den daglige produksjonen slik at det å samle inn pristilbud på produkter fra 3-4 ulike leverandører krever mye tid.

FIAS vil spare bedriftene for tid og penger. Vi vil inngå de beste avtalene, slik at de som sitter på innkjøpsfunksjonen kan stole på at de avtalene som er i permen skal være de beste i markedet. For tross alt så vil vi i fellesskap være større enn hver enkelt bedrift eller konsern.

FIAS – Forretningsidé er:
Gjennom gunstige avtaler og mer effektivt innkjøp, bidra til at den landbaserte fiskerinæringen bedrer sin totale lønnsomhet.
Lønnsomheten skal økes gjennom bedre innkjøpspriser og leveringsavtaler, mer effektive innkjøpsrutiner, redusert lagerhold (just in time-produksjon), bedre oversikt over bedriftens innkjøp, samt generell kompetanseheving innen materialadministrasjon og databehandling.

Driftsform
FIAS forhandler innkjøpsavtaler på vegne av aksjonærene. Ved å samle innkjøpsvolum, oppnås bedre betingelser enn det enhver enkeltbedrift kan oppnå.

Bedriftene bestiller varene eller tjenestene direkte hos leverandørene. Varene og fakturaen sendes direkte til bedriftene.

FIAS ledes av et styre som er valgt fra ulike produsenter. Styret settes sammen med representanter fra fiskematprodusenter, lakseprodusenter, røykerier og fra pelagisk/ hvitfiskproduksjon. Styret bestemmer hvilke produktområder FIAS skal jobbe med og hvilke leverandører vi skal samarbeide med.

Riktig kvalitet og service til konkurransedyktig pris 

FIAS vil i samarbeid med aksjonærene finne frem til de beste leverandørene både på produkt og pris. Kravet til kvalitet og service defineres og det forhandles om alle betingelser tilknyttet avtalen, d.v.s. pris, kvantumsrabatter, kredittid, frakt, opplæring, markedsføring, prisjusteringer m.m.

Forpliktelser og krav
Bedre innkjøpsbetingelser oppnås ikke kun gjennom å kreve. Det må etableres et samarbeid med leverandørene slik at leverandørene også kan redusere sine kostander i produksjon, salg og distribusjon. Vi får:

Bedre innkjøpsbetingelser enn det enhver enkeltbedrift kan oppnå.
Produkter og tjenester som har riktig kvalitet til konkurransedyktig pris.
En mer effektiv innkjøpsfunksjon i bedriftene.
Ellers får vi leverandører som:
er markedsleder
er seriøse
satser på produkter med god kvalitet
er leveringsdyktig til enhver tid
har kvalitet i alle ledd:
dyktige selgere
ordrebehandling
produksjon
fakturering
transport osv.
Vi tilbyr våre leverandører:
lettere innpass til våre medlemsbedrifter
samarbeid som reduserer kostnadene til leverandørene i produksjon, salg og distribusjon.
tilgang til store seriøse produsenter i fiskeribransjen
økt omsetning Profilering på våre hjemmesider 
langsiktig samarbeid og relasjonsbygging over flere år
deltakelse på felles samlinger som laksedagene, hvitfiskdagene, års-møter
presentasjon og profilering i fag-bladet Norsk Sjømat
være deltager eller foredragsholder ved regionale kurs i innkjøp og logistikk
FIAS vil ha 2 leverandører pr. produktområde
Styret i FIAS vedtok i 1998 å ha 2 leverandører pr. produktområde. Styret er sikker på at ved å ha 2 leverandører vil gi oss de beste betingelsene. Vi ønsker å holde "presset" oppe samt at FIAS blir så å si landsdekkende. FIAS må være landsdekkende for at alle aksjonærene skal bli lojal mot innkjøpsavtalene. Dette vil igjen føre til at ved reforhandling av avtalene kan vise til økt omsetning og dermed skal det være grunnlag for å diskutere pris.

Hva koster det og hva får jeg tilbake?
Alle bedrifter i norsk sjømatnæring kan bli aksjonærer i FIAS ved å kjøpe minimum 1 aksje à kr. ca. 6000,- Alle datterbedrifter av aksjeeiere får også handle gjennom avtalene. Vi garanterer at bedriftenes årlige kostnadsbesparelser minst utgjør bedriftens utgifter til medlemskap i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Tilbakemeldingene fra bedriftene viser at det oppnås besparelser som langt overstiger dette. Besparelsen avhenger selvsagt av volum. I de fleste avtalene er det innebygd en garanti for at avtalens priser er bedre enn det enhver enkeltbedrift kan oppnå for et sammenlignbart produkt kjøpt i samme kvantum.

Tegning av aksjer
Aksjer kan tegnes på vedlagte skjema. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til FIAS-kontoret ved

Frode Kvamstad:
Tlf: 73841400
Fax: 73841401
Mob: 97043974
E-post: fias@nsl.no

Alle som er med eller vil inn i FIAS må gjerne komme med råd og ønsker om hvilke produkter eller områder FIAS bør få inn i avtalene.
 

Les mer
 
[Arkiv for siden]